Soraperävaunut sopivat maamassan kuljetukseen

Erilaisien tavaroiden kuljetuksiin käytetään yleensä paketti- ja kuorma-autoja ja erilaisia ajoneuvoyhdistelmiä. Ajoneuvoyhdistelmällä tarkoitetaan vetoauton ja siihen liitetyn yhden tai useamman perävaunun yhdistelmää. Kun kyseessä on kuorma-auto, on siinä yleensä rungon päälle rakennettu lava tai kontti. Kuorma-autoihin on saatavilla monia erilaisia perävaunuja ja erilaisten yhdistelmien mitat ja massat ovat säännelty tarkkaan tieliikennelaissa. Mukavaa, että olet löytänyt blogin pariin. Tällä kertaa aiheena ovat maanrakennuksessa käytettävän ja syntyvän maa-aineksen lajittelun tärkeys, siinä käytettävien kuorma-autojen varustelu, kuten muun muassa soraperävaunut.

Tavaroiden kuljetuksiin on monenlaisia tarpeita

On olemassa monenlaisia tapoja kuljettaa tavaraa maanteitse. Minkälaista kalustoa siihen tarvitaan, riippuu kuljetettavasta tavarasta, matkan pituudesta, kustannuksista ja halutusta toimitusajan pituudesta. Myös erilaisissa rakennustöissä kuljetetaan paljon erilaista materiaalia. Esimerkiksi maanrakennuksessa tarvitaan yleensä paljon erilaista maa-ainesta ja sitä syntyy myös poiskuljetettavaksi. Rakentaessa syntyvien jätteiden, joihin voidaan toisinaan laskea myös kaivettu maa-aines, huolellinen lajittelu, talteenotto ja uudelleen käyttö on erittäin tärkeää luonnonvarojen säästämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. Rakentaessa täytyy siis tehdä myös maa-ainessuunnitelma, jonka avulla pyritään vähentämään jätteen määrää, joka syntyy rakentaessa ja maankaivutöissä. Rakennettavan kohteen maaperä täytyy tutkia maa-ainesten ja haitallisten vieraslajien osalta, ennen rakennustöiden aloittamista, sen vuoksi, että hyötykäyttöön sopivat maa-ainekset voidaan erotella, niin ettei kaikki maa-ainekset sekoitu toisiinsa ja muodosta käyttökelvotonta massaa. Maarakentamisessa on olennaista maa-ainesten rakeisuus ja sen perusteella määräytyvä maalaji, onko kyseessä esimerkiksi sora, hiekka, moreeni, siltti vai savi.

Maa-ainesten kuljetus tehdään siihen erityisesti suunnitellulla kalustolla

Maanrakennustöissä poistettavaa maa-ainesta voidaan kaivaa eri tavoin, riippuen siitä, halutaanko sitä hyödyntää. Jos maa-ainesta halutaan hyödyntää myöhemmin, vältetään pintamaan sekoittumista alempiin maakerroksiin. Jos tontilla on hiekka- tai sorakerroksia ja muita hyödynnettäviä materiaaleja, kaivetaan ne lajittelevana kaivuna ja siirretään kuljetusvälineeseen. Hiekan, soran, muiden maa-ainesten ja biomassan kuljetukseen tarvitaan siihen erityisesti suunniteltuja logistisia ratkaisuja, joita ovat esimerkiksi soraperävaunut, soralavat ja erilaiset kuorma-autojen päällisrakenteet. Maanrakennustöiden yhteydessä kaivetun maa-aineksen pois kuljettamiseen käytetään yleisimmin lava- ja kasettiautoja ja tärkeää on myös, että lavat ovat valmistettu niin, että ne takaavat mahdollisimman hyvän tilavuuden. Soraperävaunut myy esimerkiksi Kome Oy.


jaa